Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft drie belangrijke hoofdtaken:
volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend.

Als volksvertegenwoordiger legt de raad het oor te luister in de samenleving en neemt de signalen vanuit de bevolking mee in de debatten en de besluitvorming. Daarnaast neemt hij besluiten over belangrijke zaken en geeft aan binnen welke marges het college het beleid moet uitvoeren. Tot slot moet de gemeenteraad beoordelen en controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) zijn werk goed doet.

Volksvertegenwoordigende rol
Dit betekent dat de raad zich laat informeren over de mening van de inwoners van de gemeente Coevorden over een beleidsonderwerp en dit vervolgens "vertaalt" in opdrachten en/of vragen aan het college.

Kaderstellende rol
De raad neemt het initiatief, het college bereidt in de meeste gevallen de plannen voor. Als het om belangrijke onderwerpen gaat, geeft de rol vaak zelf aan binnen welke kaders het college dat moet doen.

Controlerende rol
De raad controleert het beleid, zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, springt het college verantwoord met de financiën om, wordt er goed naar de bevolking geluisterd en voldoende overleg gepleegd met andere partijen, lopen processen goed.
Daarnaast legt het college jaarlijks verantwoording af aan de raad en de bevolking over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Een belangrijk orgaan bij de controlerende rol van de gemeenteraad is de Rekenkamercommissie.