Inwonersvoorstellen

De gemeenteraad van Coevorden heeft ingestemd met de nieuwe werkwijze dat inwoners van de gemeente Coevorden zelf onderwerpen op de raadsagenda kunnen plaatsen. Dit met als doel om inwoners meer invloed te geven op de politieke agenda.

In de door de gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Nieuwe kansen, samen benutten 2016’ is onderzocht hoe recht te doen aan initiatieven en impulsen van de Coevorder samenleving. Eén van de belangrijkste punten was om inwoners directe invloed op de raadsagenda te geven via inwonersvoorstellen. Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep hiermee aan de slag gegaan en heeft een verordening uitgewerkt om dit mogelijk te maken. Met het inwonersvoorstel krijgen inwoners het recht om zelf onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Ze krijgen meer invloed en worden uitgenodigd om meer betrokken te raken bij de beleids- en besluitvorming door de gemeenteraad.

Vijftig inwoners

Om de inwonersvoorstellen mogelijk te maken, is een verordening opgesteld waarin staat waaraan de inwonersvoorstellen moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat inwoners van 16 jaar en ouder een inwonersvoorstel kunnen indienen als het voorstel door minimaal vijftig inwoners wordt ondersteund. Inwoners kunnen onderwerpen of voorstellen op de agenda van de raad plaatsen als deze tot de bevoegdheid van de raad behoren. Onderwerpen waarvoor het college of de burgemeester bevoegd zijn, worden niet door de raad besproken maar door de raad doorgezonden naar het college of de burgemeester. Eventueel met een advies. Voorstellen kunnen worden ingediend via de griffier. Zij begeleidt de initiatiefnemer bij het traject.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met griffier Tineke Kuipers, tel. 14 0524, e-mail: